miercuri, 5 martie 2014

"FALS INTELECTUAL" - a doua adresă - explicarea DC 913/JAI/2008        Şeful Mişcării Legionare, Şerban Suru:       
       Pentru dornici să afle LEGEA ACTUALĂ DAR ŞI VIITOARE CARE PERMITE EXISTENŢA ŞI MANIFESTAREA ÎN DEPLINĂ LIBERTATE A MIŞCĂRII LEGIONARE, LEGE CARE APĂRĂ PE SFINŢII ÎNCHISORILOR, PE MARTIRII ŞI MUCENICII NOŞTRII, PE GENIILE CULTURALE DIN PERIOADA INTERBELICĂ ŞI NU NUMAI, LEGE CARE APĂRĂ PREZENTUL ŞI VIITORUL LIBERTĂŢII DE GÂNDIRE ŞI DE EXPRIMARE, fără imixtiuni ale statului, fără cenzura tiranică a "holocaustului", deci, celor dornic să afle legea, le oferim explicaţiile de mai jos:

     Redăm a doua adresă trimisă către Comisiile din Senat pentru a combate apariţia legii antilegionare.  
     A fost cea mai importantă adresă. Datorită ei Comisia Juridică a dat raport negativ. Adresa noastră arată că astăzi, prin Decizia-Cadru 913/JAI/2008, decizie ignorată sau eludată de autorităţi din diverse motive, OUG 31/2002 este CADUCĂ şi tot aşa şi propunerea legislativă L724/2013 - adică legea antilegionară. Faptul că dacă noi nu am fi sesizat şi explicat DC 913/JAI/2008, atunci legea antilegionară ar fi devenit valabilă, ne-a determinat să observăm cine stă în spatele unei asemenea maşinaţiuni: "Institutul pentru studiul holocaustului din România - Elie Wiesel."

Lectură plăcută!


               LEGIUNEA
ARHANGHELUL MIHAIL 
        GARDA DE FIER
Str. Iacob Negruzzi Nr. 1, sector 1, Buc. tel. fax 031.101.68.32; 0722.268.457- dl. Şerban Suru

Către Senatul României – Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, domnului Senator Cătălin Boboc

Privitor la Propunerea Legislativă cu nr. L724/2013


Domnule Preşedinte


Subscrisa „Legiunea Arhanghelul Mihail”, cunoscută şi cu denumirea de „Mişcarea Legionară”, cu sediul în Str. Iacob Negruzzi nr. 1, sect. 1, Bucureşti, prin conducătorul ei, dl. Şerban Suru, identificat cu CNP: 1590414400234 şi C.I. RR 919133, domiciliat în str. Iacob Negruzzi nr. 16, sect. 1, Bucureşti (tel. 0722.268.457),

Faţă de cele expuse anterior de noi în Adresa noastră către dvs., adresă cu nr. dat de registratura Senatului ca fiind 158/A din 04.02.2014, venim cu următoarele precizări:

Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, cel care a iniţiat practic schimbarea OUG 31/2002 încă de la începutul lunii Septembrie 2012 şi care a dat formă Propunerii Legislative 724/2013 – din Senat,

a încălcat grav deontologia informării corecte a instituţiilor statului prin
inducerea în eroare Senatul României 
fapta sa încadrându-se astfel în ceea ce se numeşte FALS INTELECTUAL.

Explicaţii şi motive

A.   Puncte de reper:

1.           Unul dintre principalele obiective ale Uniunii Europene (pe scurt: UE) este acela ca să nu existe neconcordanţe legislative în domeniul PENAL între statele membre, mai precis să nu existe situaţia în care o anumită faptă să fie condamnată penal într-un stat membru UE şi necondamnată în alte state membre UE. Această cerinţă a UE a fost şi este cu atât mai pregnantă mai ales în ceea ce priveşte „DREPTURILE ŞI LIBERTĂŢILE OMULUI”.

2.           Odată cu ratificarea Tratatului de la Maastricht (1993) s-a introdus noţiunea necesară şi aplicabilă de „cetăţean al UE” (pe lângă aceea de cetăţean al statului de origine). Un cetăţean al UE se poate deplasa liber în cadrul tuturor statelor UE şi se poate stabili pe teritoriul oricărui stat UE, putând participa la alegerile locale cât şi la cele Europarlamentare atât ca alegător cât şi, dacă doreşte, în calitate de candidat, chiar dacă nu este cetăţean al acelui stat. A apărut astfel noţiunea de „drepturile politice” ale unui cetăţean UE, drepturi care sunt legate intrinsec de libertatea de gândire şi de exprimare şi de schimb de informaţii.

3.           Garantarea uniformă a drepturilor şi libertăţilor omului în cadrul UE s‑a transpus şi în ceea ce priveşte garantarea drepturilor politice. Ca o consecinţă au apărut în cadrul multor ţări vechi membre ale UE, partide de tip naţional socialist (prescurtat nazist) sau de tip fascist, partide înregistrate perfect legal de peste 20 de ani, deci înaintea Tratatului de la Maastricht, partide care nu au încălcat cu nimic principiile democraţiei actuale. Doar 2 exemple:

-    „Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse”, adică „Partidul Naţional Socialist (nazist) din Danemarca, aici adresa siteului: http://www.dnsb.info/
-   „Movimento Fascismo e Libertà-Partito Socialista Nazionale” adică Mişcarea Liberă Fascistă - Partidul Naţional Socialist, aici adresa siteului: http://www.fascismoeliberta.info,

Asemenea partide sau organizaţii legale mai există şi în Marea Britanie, Olanda, Belgia, Suedia, Spania etc. Menţionăm că opţiunile politice ale Mişcării Legionare actuale sunt fundamental deosebite de cele ale partidelor tip nazist sau fascist. Totuşi unele ţări din cadrul UE, în special cele mai nou intrate, de exemplu Polonia şi România interziceau prin lege, la modul generic, partidele de tip fascist şi nazist.

4.           S-a ajuns astfel la situaţia absurdă ca un cetăţean al UE, spre exemplu din Danemarca, membru al Partidului nazist danez, să fie practic aprioric persoană nongrata în România sau Polonia, iar în cazul când ar candida pt. funcţia de Parlamentar al UE şi ar fi ales, să nu poată să circule în ţările menţionate, în calitate de europarlamentar şi de membru al partidului nazist danez, căci riscă închisoarea.

5.           De asemenea tot la absurd s-a ajuns şi vis a vis, spre exemplu, de cetăţenii români cărora în ţara lor de origine li se interzicea accesul la cunoaşterea unor ideologii de tip fascist sau nazist pe motiv că vor putea fi manipulaţi, că vor cădea în plasa acestor orientări politice „periculoase”, dar în schimb aceştia se pot deplasa în alte state ale UE unde pot citi cărţi fasciste şi pot lua contact şi pot colabora cu partide de acest tip fără ca legislaţia statului respectiv să presupună că românul va fi „îndobitocit şi dus de nas”. (Ca amuzament: ce va face statul român?: va introduce cenzura pe internet şi pe cablu TV?, căci în timpul campaniilor electorale partidele respective pot să îşi pună spoturi publicitare inclusiv în limba română, spre exemplu pentru cei peste 1 milion de români rezidenţi în Italia, iar programele Tv italiene se văd la noi atât pe cablu cât şi pe internet.) Cu alte cuvinte s-au creat din punct de vedere al drepturilor politice, două categorii de CETĂŢENI AI UE:
 1. - cei care au dreptul să cunoască la modul pertinent, academic, orice ideologie, atât timp cât se află pe teritoriul unui stat cu vechi tradiţii democratice şi
 2. - cei care nu au acest drept dar numai atunci când ajung pe teritoriul României şi sunt consideraţi practic cu handicap mintal, neputând discerne, în concepţia legiuitorului, între bine şi rău din punct de vedere politic.

6.           Pentru a înlătura aceste impedimente şi absurdităţi dar, şi mai ales, pentru a combate totodată efectiv şi uniform xenofobia şi rasismul în interiorul UE, au fost necesari 7 (şapte) ani de discuţii în cadrul Consiliului UE, rezultând în final Decizia Cadru 913/2008/JAI( Justiţie şi Afaceri Interne), decizie obligatorie începând cu 28.11.2010 pentru toate statele UE, deci inclusiv şi pentru România.

7.          Decizia cadru 913/2008 (prescurtat DC913) stabileşte limpede care vor fi începând cu 28.11.2010 limitele „inferioare„ şi „superioare” din punct de vedere al legislaţiei penale pentru combaterea rasismului şi xenofobie. Cităm: „Prezenta decizie-cadru se limitează la combaterea formelor deosebit de grave de rasism și xenofobie prin intermediul dreptului penal”. Apoi aceste forme de deosebit de grave rasism şi xenofobie sunt explicate şi definite de către DC913 dar fără a fi pomenit cuvântul fascist şi cu atât mai puţin cel de legionar şi nici cel de holocaust - care nu are pe teritoriul UE decât conotaţii literare dar nu juridice.
Iar în continuare, aceeaşi decizie precizează: „ Este necesar să se definească o abordare comună în materie de drept penal în Uniunea Europeană cu privire la acest fenomen pentru a se garanta că aceleași fapte constituie o infracțiune în toate statele membre”. Acest paragraf este deosebit de important căci arată inoportunitatea introducerii cuvântului legionar în OUG31/2002 şi totodată necesitatea scoaterii cuvintelor fascist şi holocaust din această ordonanţă. Se mai specifică imperios în DC913 că „normele trebuie să fie comune și compatibile”.

8.          Articolul 1 din DC 913 este cel mai important căci la punctul 1, litera (a), sunt înşiruite faptele care intră în categoria de rasism şi xenofobie, fără a fi pomenite cuvintele fascist sau legionar, iar la literele (c) şi (d) sunt arătate în ce condiţiiapologia publică, negarea în mod public sau minimizarea vădită în mod public a gravității crimelor de genocid, a crimelor contra umanității și a crimelor de război, astfel cum sunt definite la articolele 6, 7 și 8 din Statutul Curții Penale Internaționale” şi „la articolul 6 al Cartei Tribunalului Militar Internațional anexate la Acordul de la Londra din 8 august 1945” constituie fapte penale, dar fără a se utiliza cuvântul literar „holocaust”. Aceste condiţii sunt, cităm: „atunci când comportamentul respectiv este de natură să incite la violență sau ură împotriva unui astfel de grup sau membru al unui astfel de grup”. Sigurele „variaţii” singurele „marje” admise în actul de condamnare a faptelor de la Articolul 1, alin. 1 din DC913 sunt cele indicate la liniatul (2) şi anume, cităm: „În sensul alineatului (1), statele membre pot alege să pedepsească numai faptele care fie sunt de natură să tulbure ordinea publică, fie prezintă amenințări, injurii sau insulte”, deci încă o dată se face dovada faptului că statele UE nu pot alege să introducă „fascismul” şi apoi „legionarismul”, ca „fapte” condamnabile.

9.           La articolul 10 din DC913 se stipulează limpede că statele UE se vor „conforma dispozițiilor prezentei decizii –cadru”, transpunând „în legislația lor națională obligațiile care le sunt impuse prin prezenta decizie-cadru” până la data de 28.11.2010.

10.      Menţionăm în mod special că Art. 20 din Constituţia României stabileşte:

„(1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte.
 (2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile.”,
            Decizia – Cadru 913/JAI/2008 este parte dintr-un tratat internaţional la care România a aderat. Decizia intră nemijlocit ca domeniu de aplicabilitate în sfera drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor (a se vedea punctul(14) din preambulul DC913).

Comparând actuala OUG 31/2002 cât şi cea formulată de INSHR‑EW şi preconizată prin L724/2013 din Senat, şi ţinând cont de Art. 20 din Constituţie, constatăm că, începând cu 28.11.2010, asupra tuturor faptelor de xenofobie şi rasism cât şi a celor de negare sau trivializare a „holocaustului”, sunt obligatorii aplicarea prevederilor DC913 astfel încât cu uşurinţă se poate observa că OUG 31/2002 şi L724/2013 sunt în proporţie mare în flagrantă neconcordanţă cu DC913.


Totodată noi, Mişcarea Legionară, considerăm că din 28.11.2010 asupra noastră se aplică şi se vor aplica prevederile DC913 care sunt obligatorii dar şi  mai favorabile.


 B.             Motivarea faptului că persoane abilitate din cadrul INSHR-EW, cu bună ştiinţă şi cu rea intenţie, induc în eroare voită Senatul României:

Prevederile din cele 2 paragrafe de la literele (c) şi (d) din articolul 1 al DC913 apar, formulate puţin altfel, şi în L724, adică în propunerea legislativă iniţiată de Institutul „Elie Wiesel”, mai precis apar la pct. 8 din L724 privitor la modificarea Art. 6 al OUG31/2002, făcându‑se astfel dovada că institutul respectiv cunoştea DC913.

Dar INSHR-EW nu a adăugat la pct. 8 din L724 şi prevederea clară din cele 2 paragrafe de la literele (c) şi (d) din articolul 1 al DC913 şi anume că faptele de apologie, minimalizare, negare sunt pedepsibile DOAR ATUNCI CÂND SE FAC CU INCITARE LA VIOLENŢĂ SAU URĂ şi nici nu scoate cuvântul literar „holocaust” care nu are conotaţie juridică în legislaţia altor state UE.

Se constată astfel că persoane abilitate din Institutul „Elie Wiesel”, în mod rău intenţionat, cu bună ştiinţă, nu au menţionat deloc, în propunerea legislativă L724, despre existenţa DC913 ale cărei prevederi sunt obligatorii.

INSHR-WR în cauză ştia, prin persoanele abilitate din cadrul lui, că DC913 este obligatorie din 2010, având putere de lege, iar OUG 312/2002 a devenit începând cu acea dată, practic CADUCĂ şi, cu toate acestea, a preferat să acuze de încălcarea OUG31/2002 pe domnul primar Radu Mazăre cât şi pe dl. Ministru Dan Şova acuzându-l pe primul de folosire de simboluri fasciste (cazul defilării cu uniforma nazistă la o prezentare de modă) şi pe al doilea de negarea holocaustului (pogromul din Iaşi 1941) deşi, în conformitate cu DC913, primul nu a făcut nici un act de xenofobie sau rasism, iar cel din urmă nu a incitat prin afirmaţiile sale sub nici o formă la violenţă aşa cum cere decizia 913, pentru a putea fi condamnat ci şi-a prezentat pertinent şi academic un punct de vedere privitor la numărul de victime de la Iaşi din iunie 1941.

Mai mult: INSHR-EW, prin persoanele abilitate din cadrul lui, în loc să modifice OUG 31/2002 în conformitate cu cerinţele obligatorii din DC913, a preferat să adauge cuvântul „legionar” când de fapt trebuia scos inclusiv cel de fascist şi cel de holocaust.

Astfel se dovedeştepersoane cu răspundere din cadrul INSHR-EW au eludat conştient şi cu rea intenţie DC913, cu speranţa ca legea să se modifice astfel încât în continuare afirmaţii de genul celor făcute de dl. ministru Dan Şova să rămână în sfera penalului şi să nu se poată face niciodată un studiu istoric pertinent, privitor la crimele din al 2-lea război mondial şi, în plus, Mişcarea Legionară să devină organizaţie interzisă de lege, iar operele culturale ale unor personalităţi precum Nae Ionescu, Constantin Noica, Radu Gyr, Petre Ţuţea, Mircea Eliade etc., să fie imposibil de publicat şi studiat în ţară.

PENTRU TOATE ACESTEA SE POATE CONSIDERA CĂ PERSOANE DIN CADRUL INSHR-EW au deviat nepermis de la deontologia informării corecte a instituţiilor statului, prin inducerea în eroare a Senatului României, fapta lor încadrându-se astfel în ceea ce se numeşte FALS INTELECTUAL.

Adăugăm că în data de 21 Ianuarie 2013, dl Şerban Suru i-a luat un interviu directorului general al INSH-EW, dl. Alexandru Florian, în care acesta afirmă dorinţa institutului de a schimba OUG 31/2002 prin introducerea cuvântului legionar cât şi a categoriei aparte de „holocaust pe teritoriile ocupate de România în anii 1940-1944”. A se vedea linkul: http://www.youtube.com/watch?v=ZVXGgHFjViY.

Mai menţionăm că după apariţia în Senat a propunerii legislative L724(B663), pentru a arăta absurditatea actualei OUG31/2002 cât şi a „viitoarei” legi, am făcut o plângere penală la Pachetul de pe lângă ICCJ împotriva guvernului şi a MAI privitoare la faptul că aceştia folosesc în emblemele, siglele, uniformele şi legitimaţiile Poliţiei Române un simbol fascist şi anume „FASCIILE”. În prezent este în acest sens un proces pe rolul ICCJ cu nr. de dosar 6022/1/2013, Secţia Penală P8, ce are primul termen în 14 Mai 2014. Repetăm că am deschis procesul respectiv doar pt. arăta absurditatea acestei actuale ordonanţe care oricum nu mai este valabilă în raport cu DC 913/JAI/2008 raportată la Art. 20 din Constituţie.

            În final, rugăm Senatul României, prin Comisie, să modifice OUG31/2002 nu cum doreşte ilegal Institutul „Elie Wiesel” prin L 724/2013 ci în conformitate cu prevederile necesare şi obligatorii ale Deciziei Cadru 913/2008 a Consiliului Uniunii Europene. Arătăm că în această privinţă există un termen, căci începând cu data de 1 Decembrie 2014, conform cu prevederile Tratatului UE de la Lisabona, ratificat în 2009, Comisia UE poate aplica sancţiuni statelor care nu s-au conformat deciziei respective.

Totodată vă rugăm să binevoiţi a accepta participarea noastră, prin reprezentant Şerban Suru, la lucrările comisiei privitoare la L724/2013.

Data: 18.02.2014
Cu respect,
Şeful Mişcării Legionare
Şerban SuruNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu